Statut

Statutul Societății Internaționale «Toma de Aquino»

Originalul în limba italiană

Preambul

Societatea Internațională «Toma de Aquino» (SITA) a fost întemeiată la Roma, la 27 mai 1978, de către Părinții Dominicani, la Mănăstirea Sfintei Sabina din Piazza Pietro d’Illiria 1, sediul Curiei generale. Fondatorii au fost Magistrul general al Ordinului, Pr. Vincent de Couesnongle OP, predecesorul său, Pr. Aniceto Fernández Alonso OP, Rectorul Universității Pontificale «Sfântul Toma» de la Roma, Pr. José Salguero OP, Pr. Abelardo Lobato Casado OP, Pr. Benedetto Lorenzo D’Amore OP, Pr. Giordano Agostino Sabato OP, Prof. Armando Rigobello, Pr. Cornelio Fabro CSS și Pr. Battista Mondin SX.

Actul de constituire a fost stipulat legal de către notarul Francesco Cavallaro din Roma, la 27 mai 1978, registrul nr. 288649, înregistrat la Roma, la 12 iunie 1978, cu nr. 6239, seria 1, vol. 628.

Se cuvine subliniată contribuția Card. Karol Wojtyła, cel care a devenit Papa Ioan Paul al II-lea, care a cerut întemeierea Societății, participând și la întrunirile informale ce au avut loc după Congresul Internațional «Toma de Aquino» din 1974 — la cel de-al șaptelea centenar al morții Învățătorului Îngeresc —, la care a participat activ. Proiectul unei asociații care să continue spiritul Congresului și să păstreze dialogul cu gândirea actuală chiar a fost anunțat la ultima sesiune a Congresului, iar ideea a fost însoțită de aplauze furtunoase.

De atunci, SITA a ținut cinci congrese internaționale (1979, 1986, 1991, 2003 și 2017) și o conferință festivă cu ocazia a 30 de ani de la întemeierea ei, în 2008, culegând de fiecare dată actele în publicații voluminoase, și, de asemenea, a dat viață multor Secțiuni afiliate în lume.

SITA își continuă misiunea prin intermediul acestei noi Asociații de față, confirmând ad litteram finalitatea primului său statut. Schimbările profunde din societate și ale legilor ce reglementează activitățile culturale în Italia au cerut remodelarea organizării interne și a raporturilor dintre asociați, pentru a face mai eficient slujirea adevărului din partea acestora, avându-l drept călăuză pe Sfântul Toma (Sancto Thoma Magistro).

*

Art. 1 – NATURA

SOCIETATEA INTERNAȚIONALĂ «TOMA DE AQUINO» (în continuare SITA) este o asociație culturală autonomă, cu caracter internațional, care funcționează potrivit reglementărilor dreptului italian în vigoare, ce are în vedere promovarea unui dialog aprofundat între gândirea Sfântului Toma de Aquino și cultura timpului nostru, având durată nelimitată.

ART. 2 – SCOPUL

SITA își propune următoarele scopuri:

a) studiul profund și actualizat al operei Aquinatului;

b) răspândirea învățăturii Aquinatului;

c) examinarea problemelor fundamentale contemporane, mai ales a celor referitoare la gândirea creștină, în lumina învățăturii Aquinatului.

ART. 3 – ACTIVITĂȚI

Pentru atingerea scopurilor sale, SITA are în vedere următoarele inițiative:

a) promovarea de întâlniri și întruniri pentru tratarea unor probleme de teologie, filozofie și științe umane și ale naturii, inclusiv la nivel interdisciplinar;

b) organizarea de seminare, cursuri, congrese și susținerea publicării scrierilor aflate în armonie cu scopurile Societății;

c) colaborarea cu alte centre sau asociații ce sprijină cercetarea gândirii tomiste și dialogul cu cultura contemporană;

d) contribuirea la răspândirea gândirii Sfântului Toma în instituții de învățământ și formare.

ART. 4 – SECȚIUNILE SITA

SITA are sediul central la Roma, acolo unde s-a născut la inițiativa Ordinului Dominican șa a Universității Pontificale «Sfântul Toma». Secțiunea SITA de la Roma, care este sursa și păstrătoarea patrimoniului cultural și spiritual al Asociației, are denumirea de SITA ROMA și își asumă ca regulament propriu Statutul de față.

La SITA aderă ca Secțiuni afiliate acele asocieri de persoane, răspândite în lume, care împărtășesc natura și scopurile SITA. Secțiunile afiliate au denumirea de SECȚIUNI SITA (cu numele ales de ele) și sunt reglementate de un statut sau regulament propriu, cu respectarea deplină a scopurilor exprimate în Statutul de față.

ART. 5 – MEMBRII

a) SITA este deschisă tuturor celor ce aderă la natura și scopurile ei. Membrilor li se cere să dețină cel puțin o diplomă de studii care să le permită accesul la universitate. Pentru a avea calitatea de membru este necesară aprobarea Președintelui SITA ROMA sau a Președintelui unei SECȚIUNI SITA (locale). Cei care contribuie la scopurile Societății prin activități sau sprijin economic pot fi numărați printre membri;

b) calitatea de membru se reînnoiește automat prin participarea la Adunarea la care se prezintă raportul anual sau prin intermediul unei luări de contact explicite (de pildă printr-un e-mail);

c) calitatea de membru se pierde prin renunțarea la aceasta în scris sau prin excluderea deliberată din partea Președintelui împreună cu Consiliul acestuia. Calitatea de membru se pierde și atunci când, în urma absenței totale de legături pentru o perioadă de doi ani, Președintele comunică acest lucru membrilor în mod formal.

ART. 6 – ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR, CONSILIUL DIRECTOR ȘI PREȘEDINTELE

Organele de conducere SITA sunt Adunarea generală a membrilor, Consiliul Director, Președintele și Vicepreședintele.

a) Adunarea generală a membrilor este alcătuită din toți membrii secțiunii SITA ROMA. Membrii sunt convocați în scris la adunarea generală de către Președinte, care o prezidează. Toți membrii au dreptul la cuvânt și la vot. Adunarea se întrunește cel puțin o dată pe an pentru aprobarea raportului anual, a bilanțului contabil și a bugetului estimativ precum și, la momentul potrivit, pentru alegerea Consiliului Director al SITA.

b) Consiliul Director este în funcție timp de cinci ani, iar fiecare dintre membrii săi poate fi reales. Consiliul este alcătuit din minim 9 și maxim 12 consilieri; decizia îi revine Adunării generale. Consilierii își aleg, în cadrul lor, Președintele și Vicepreședintele; Președintele își alege Secretarul și Administratorul SITA. Consiliul decide în privința înlocuirii prin cooptare a oricărui membru al său în cazul în care acesta nu-și mai poate îndeplini funcția. Consilierii trebuie să dețină o diplomă universitară și să fi dovedit, în activitatea didactică și/sau prin scrierile lor, că apreciază și cunosc gândirea Sfântului Toma. Alegerea Consiliului poate fi orientată de o listă de candidați propusă de unul sau mai mulți membri, în așa fel încât să fie reprezentate mare parte dintre universitățile și academiile pontificale sau alte instituții culturale calificate;

c) îi revine Consiliului Director să definească orientarea generală a SITA. De aceea, este de datoria sa să dirijeze, să promoveze, să aprobe activitățile și să aleagă mijloacele potrivite pentru atingerea scopurilor statutare. De asemenea, Consiliul stabilește cui să i se încredințeze sarcina de a pune în aplicare hotărârile aprobate. Consiliul Director este organul executiv și este înzestrat cu toate puterile administrative ordinare și extraordinare, cu excepția celor ce-i revin Adunării Generale.

d) Consiliul Director, convocat de Președinte, se întrunește de cel puțin două ori pe an (pentru pregătirea raportului anual și cu ocazia adunării generale anuale). Hotărârile sunt luate cu majoritatea consilierilor prezenți la întrunire; în caz de paritate, votul Președintelui are valoare dublă. Consilierii absenți își pot exprima în scris părerea privind chestiunile aflate pe ordinea de zi;

e) Președintele SITA are sarcina de a convoca întrunirile Consiliului Director, le prezidează și coordonează celelalte activități ale SITA, cum ar fi zilele de studiu și Congresele. Reprezintă SITA pe lângă toate celelalte instituții și încurajează, susține și însoțește punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului. Președintelui i se atribuie reprezentarea legală a Asociației față de terți și în instanță, se îngrijește de punerea în aplicare a hotărârilor Adunării generale și ale Consiliului, coordonează activitățile Asociației, cu excepția unei indicații diferite din partea Consiliului Director. În caz de necesitate și de urgență, Președintele poate exercita puterile Consiliului Director, adoptând măsuri inclusiv cu caracter economic, aducându-le de îndată la cunoștința acestuia sau cel târziu la întrunirea imediat următoare, pentru ratificarea lor. — Vicepreședintele îl ajută pe Președinte în funcție, îl înlocuiește și-l reprezintă atunci când nu poate fi de față.

f) Secretarul ia măsurile necesare pentru îndeplinirea practică a lucrărilor Consiliului Director, cooperează la organizarea Societății, păstrează legătura cu membrii, se îngrijește de corespondență, păstrează o arhivă actualizată privind membrii și documentele Societății;

g) Administratorul se ocupă de aspectul economic al Asociației. Se îngrijește de documentele referitoare la venituri și cheltuieli. Pregătește redactarea bilanțului și a bugetului estimativ.

Organele de conducere ale secțiunii SITA ROMA coincid cu cele ale SITA.

ART. 7 – SECȚIUNILE SITA

a) Secțiunile locale ale SITA împărtășesc natura și scopurile SITA (cf. art. 2) și promovează cursuri, întruniri, evenimente sau diferite inițiative periodice și sistematice. Dacă este posibil, organizează congrese de teologie, filozofie, științe umane și alte inițiative, inclusiv on-line, și promovează publicații (cf. art. 3);

b) Se constituie ca asociație organizată, cuprinzând cel puțin trei membri, având un statut esențial, în care să se exprime explicit apartenența la SITA, profilul membrilor, îndatoririle Consiliului și ale Președintelui (care trebuie să dețină o diplomă universitară sau echivalentă și să fie aprobat de Președintele SITA) și să includă prezența unui Secretar și a unui Administrator;

c) Pentru constituirea unei SECȚIUNI SITA este necesar ca promotorii acesteia să primească în prealabil autorizația scrisă a Președintelui SITA, să completeze și să semneze procesul verbal de constituire (după modelul din Anexa A) și să-l trimită președintelui SITA;

d) O dată pe an, Președintele sau Secretarul trebuie să trimită Președintelui SITA o dare de seamă privind activitatea desfășurată.

ART. 8 – PATRIMONIUL

Patrimoniul SITA și al SECȚIUNILOR SITA este constituit din donațiile persoanelor asociate și ale binefăcătorilor. Consiliului poate numi un însărcinat cu căutarea fondurilor pentru punerea în aplicare a scopurilor statutare, în special solicitând contribuții din partea unor instituții private și publice

ART. 9 – REGISTRELE ASOCIAȚIEI

Pe lângă registrele cerute de lege, Asociația ține registrul asociaților și registrele hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director. Registrele Asociației pot fi consultate de membrii care cer acest lucru, iar eventualele copii se fac pe cheltuiala solicitanților.

ART. 10 – BILANȚUL

Exercițiul financiar al Asociației se încheie în fiecare an la 31 august. În termen de trei luni de la încheierea exercițiului, Consiliul Director pregătește bilanțul, ce urmează a fi aprobat de Adunarea Generală.

ART. 11 – DIZOLVAREA

Dizolvarea Asociației se hotărăște de Adunarea Generală, care numește unul sau mai mulți lichidatori. În acest sens, se vor aplica normele în vigoare la momentul respectiv.

ART. 12 – REZOLVAREA PROBLEMELOR

Consiliile SITA și ale SECȚIUNILOR SITA sunt la originea Statutelor ce le guvernează. Este în sarcina Consiliilor să determine, să interpreteze și să modifice normele, potrivit necesităților. Orice controversă internă sau externă SITA și SECȚIUNILOR SITA trebuie rezolvată potrivit normelor Bisericii Catolice și potrivit legilor civile ale țării de apartenență.

ART. 13 – TRIMITERE

În privința tuturor celor ce nu sunt prevăzute în prezentul Statut se trimite la normele referitoare la organizații cuprinse în Cartea I a Codului Civil [italian] și la reglementările în vigoare în acest domeniu.

Roma, 22 septembrie 2020

Semnăturile:

Roberto Di Ceglie • Seth Rowland White • Mirella LorenziniLluís Clavell Ortiz-RepisoLorella Congiunti • Rodolfo Papa • Mauro Mantovani • Ottorino Benetollo • Serge-Thomas BoninoAlain Contat • Enzo Vitale • María Cristina Reyes Leiva • Rafael Pascual Aguirre de Cárcer • Michał Rafał Paluch

Filippo Vittorio Longo (Notar) (Ștampila)

Anexa A la Statutul SITA

Proces verbal de constituire a unei secțiuni SITA

În ziua de … [data completă], la orele …, în … [localitate, stat], membrii fondatori … [se vor scrie numele celor prezenți, cu titlurile lor academice], având autorizarea Președintelui … [se va scrie numele acestuia] SITA ROMA, constituie SECȚIUNEA SITA cu denumirea de …, afiliată Societății Internaționale «Toma de Aquino».

Sunt desemnați Consilieri domnii … [se vor scrie numele acestora].

Prin alegere (sau aclamare), este numit Președinte domnul …, Vicepreședinte domnul…, secretar domnul …, administrator domnul …

Cei de față sunt de acord cu orientarea activităților … [se va scrie numele Secțiunii], cum ar fi, de exemplu, cursuri și seminarii privind gândirea Aquinatului, lectura continuă a textelor sale, prezentarea unor tematici filozofice/ teologice importante, inclusiv cu referire la gândirea contemporană.

Procesul verbal de față a fost citit, aprobat și semnat. Ședința s-a încheiat la ora …

Urmează semnăturile membrilor fondatori.